Aanmelden en plaatsen

Voor het aanmelden van jouw kind(eren) kun je het digitale aanmeldingsformulier invullen op de website van Kinderopvang Doerak.

Na de aanmelding bekijkt Kinderopvang Doerak of jouw kind geplaatst kan worden op de gewenste tijden. Er wordt dan contact met je opgenomen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek of een plaatsingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden er afspraken gemaakt over de opvang. Er worden ook afspraken met je gemaakt over een eventuele wenperiode.

De opvang wordt bevestigd via ons administratiesysteem KOV-net. U ontvangt via mail of de ouderapp een verzoek voor het digitaal ondertekenen van het contract en de machtiging tot incasso.

In de overeenkomst tussen Kinderopvang Doerak en de ouder worden de volgende zaken vastgelegd:

  • De afgesproken uren kinderopvang per maand (die je op moet geven aan de Belastingdienst voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag) en die maandelijks bij je in rekening worden gebracht;
  • Een digitale machtigingskaart voor akkoord met automatische incasso. Deze kun je digitaal ondertekenen zodat de betaling eenvoudig geregeld is.

Na de proefperiode van 6 weken opvang vindt er een evaluatie plaats tussen jou en Nathalie Hollerman. Daarna zal er jaarlijks een evaluatie plaatsvinden.

Er is een opzegtermijn van één maand voor jou als ouder en voor Kinderopvang Doerak. De opvang kan opgezegd worden bij Nathalie Hollerman, je ontvangt dan een bevestiging van de opzegging van de betalingsovereenkomst (de incasso zal stoppen).

Groepsgrootte bij KDV-BSO

In een KDV worden kinderen van 0-4 jaar opgevangen, in een BSO kinderen van 4 – 13 jaar. De regelgeving op het gebied van groepsgrootte, groepssamenstelling en aantal leidsters op de groep is wettelijk vastgelegd.

 

Het maximale aantal kinderen dat in een speelruimte mag worden opgevangen is aan wettelijke regels gebonden. Per kind moet minimaal 3,5 m2 beschikbaar zijn. Ook zijn er regels voor het aantal leidsters op een groep kinderen. Deze regels zijn vastgelegd in de zogenaamde Beroepskracht-Kind-Ratio (BKR). Daarbij is het aantal kinderen en de leeftijd van de betreffende kinderen leidend voor het berekenen van het aantal leidsters dat op de groep moet staan. Deze regels kun je vinden op de website www.1ratio.nl

Er worden afspraken gemaakt over het aantal uren opvang dat je voor jouw kind(eren) nodig hebt. Deze worden vastgelegd in de opvangovereenkomst.

Tijdens het plaatsingsgesprek worden de afspraken m.b.t. de opvang vastgelegd. Hierbij wordt ook het aantal opvanguren per week vastgelegd. Rekening houdend met de vakantiesluiting van Kinderopvang Doerak (deze periode hoeft niet betaald te worden) zal een gemiddeld aantal uren per maand berekend worden. Dit aantal uren x het uurbedrag zal twaalf keer per jaar aan de ouders worden gefactureerd. De nationale feestdagen waarop Kinderopvang Doerak gesloten is en die buiten de vakantie van Kinderopvang Doerak vallen worden wel doorberekend.

Kinderopvang Doerak is minimaal 47 weken per jaar open. De nationaal erkende feestdagen vallen hierbuiten. Aan het begin van elk kalenderjaar krijg je een overzicht met de vakanties en de feestdagen dat Kinderopvang Doerak gesloten is, zodat je jouw vakanties daar eventueel op af kunt stemmen. Vakanties en vrije dagen van de ouders hoort Kinderopvang Doerak graag een maand van tevoren.

Als er wegens ziekte van het kind geen opvang plaatsvindt, dit graag z.s.m. doorgegeven.

Zowel de ouder als Kinderopvang Doerak heeft een verzekering afgesloten.
Ouders moeten een AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren) hebben afgesloten. Als een kind schade toebrengt valt dit onder de AVP van de ouders.
Door Kinderopvang Doerak zijn afdoende verzekeringen afgesloten.

GGD-inspectie bij KDV-BSO
Vóór de start van Kinderopvang Doerak in 2012 Heeft de GGD een bezoek gebracht, in opdracht van de gemeente, voor een inspectiebezoek om te bepalen of de opvang aan de geldende regels voldoet. Daarna komt de GGD  jaarlijks, onaangekondigd, een inspectie uitvoeren bij Kinderopvang Doerak.
Nathalie Hollerman draagt zorg voor een actueel pedagogisch plan en een actueel beleid Veiligheid & Gezondheid. De GGD gecontroleerd intensief op alle geldende regelgeving en de bijbehorende beleidsstukken. De bevindingen van de inspecteur worden vastgelegd in een inspectierapport. Deze rapporten kun je vinden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en op de website van Kinderopvang Doerak.

Als er klachten zijn over zaken in Kinderopvang Doerak, verzoeken wij je om dit te bespreken met Nathalie Hollerman. Zij zal haar uiterste best doen om de klacht samen met je op te lossen.

Je kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang van de Geschillencommissie Kinderopvang waar alle Kinderopvang Doerak bij is aangesloten: www.klachtenloket-kinderopvang.nl. Je kunt online, via deze website, jouw klacht indienen of telefonisch contact opnemen via 0900-1877 (€ 0,20 per gesprek).

Kinderopvang Doerak heeft een nummer per opvangsoort waarmee ze geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) waarin alle erkende kinderopvang te vinden is.

Voor het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag wordt door de belastingdienst gevraagd naar het registratienummer. Het nummer kun je vinden op de website van het Kinderopvang Doerak en op de facturen die je ontvangt.

Vanuit de verantwoordelijkheid voor je kind heb je als ouder recht op inspraak bij het beleid van jouw kinderopvang.

Medezeggenschap KDV-BSO
Kinderopvang Doerak heeft een eigen oudercommissie. In deze oudercommissie zitten minimaal 2 ouders die de belangen van alle ouders behartigen. Informeer hiernaar bij Nathalie Hollerman.

Met ingang van 1 juli 2013 werkt Kinderopvang Doerak met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze Meldcode voor de branche kinderopvang is gebaseerd op het basismodel meldcode: een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling dat is ontwikkeld door het ministerie van VWS.

De meldcode geeft 3 routes aan hoe gehandeld moet worden bij verschillende signalen:

  1. Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
  2. Route bij signalen van mishandeling door een beroepskracht (leidster of huisgenoot indien het gaat om opvang aan huis)
  3. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

Nathalie Hollerman en Anita v/d Akker hebben een scholing in het werken met de Meldcode gevolgd. Binnen Kinderopvang Doerak zijn Nathalie Hollerman en Anita v/d Akker aandachtsfunctionaris op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit betekent dat zij de pedagogische medewerkers binnen de Kinderopvang Doerak ondersteunt en adviseert.

Vermoedens kindermishandeling door beroepskrachten of huisgenoten
Op de kinderopvang is een Meldcode aanwezig of op aanvraag digitaal beschikbaar voor ouders; vraag Nathalie Hollerman of Anita v/d Akker hiernaar. Hierin staat welke stappen er per route genomen worden.

Indien er een vermoeden bestaat van kindermishandeling, ongewenste omgangsvormen of seksueel misbruik door een beroepskracht dan dient er altijd melding gemaakt te worden aan Nathalie Hollerman of Anita v/d Akker.